O nás

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva. Podstatnou část činnosti advokátní kanceláře tvoří právní služby spojené s nemovitostmi a majetkovými dispozicemi s nimi, tj. též právní služby poskytované realitním kancelářím a developerům. Součástí právního servisu advokátní kanceláře jsou komplexní služby spojené s převody nemovitostí, a to včetně zřízení a vedení úschov a ověřování podpisů.

Naším cílem je poskytovat klientům takovou právní podporu, která bude usnadňovat jejich jednání a rozhodování, nikoli je zbytečně komplikovat. Základními hodnotami naší práce jsou vstřícný přístup a vzájemná důvěra.

Jazykové vybavení: anglický jazyk, německý jazyk.

Najdete nás v sídle kanceláře na adrese Praha 1, Josefov, Pařížská 204/21, a v pobočce na adrese Praha 1, Staré Město, Štupartská 769/18.

Korporátní právo

 • zakládání obchodních společností, družstev a dalších obchodních korporací
 • provádění změn v obchodních korporacích včetně změn ve stanovách a zakladatelských dokumentech fúzí a zápisů změn do veřejných rejstříků
 • přizpůsobování obsahu dokumentů týkajících se korporací změnám v právní úpravě

Občanské právo a obchodní právo, včetně služeb poskytovaných ve smluvních vztazích

 • vyhotovení veškerých smluv a dohod uzavíraných občany a podnikateli při jejich činnosti, včetně tzv. inominátních smluv (speciálních smluv koncipovaných „na míru“)
 • uplatňování práv a nároků, sepsání právních stanovisek
 • zvláštní zaměření na právní služby spojené s nemovitostmi a jejich převody
 • právní služby spojené s realizací developerských projektů
 • zřízení a vedení úschov finančních prostředků a listin
 • právní služby týkající se správy nemovitostí včetně nájmů, podnájmů a pachtů nemovitostí

Pracovní právo

 • vyhotovení dokumentů spojených mimo jiné se vznikem, změnami a rozvázáním pracovních poměrů
 • pracovně právní spory
 • řešení vztahů zaměstnavatelů se zaměstnanci a zaměstnanců se zaměstnavateli atd.

Právní zastupování v civilních řízeních

Komplexní služby při zastupování:

 • v civilních soudních řízeních, sporných i nesporných, včetně rozhodčích řízení
 • v řízeních vykonávacích, exekučních a insolvenčních

Přestupkové právo

 • problematika přestupků včetně přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • zastupování v přestupkových řízeních

Rodinné právo

 • rozvody manželství
 • úprava práv k dětem
 • vypořádání majetkových vztahů – společného jmění manželů
 • právní služby spojené se smluvní úpravou majetkového režimu manželů, tj. smlouvami o zúžení společného jmění manželů, tzv. předmanželskými smlouvami atd.

Správní právo, zejména stavební právo a finanční právo, oblast daní a poplatků

 • sepisování žalob a zastupování ve správním soudnictví
 • komplexní pomoc včetně zastupování ve věcech týkajících se územního plánování, územních rozhodnutí a stavebních řízení
 • zastupování v řízeních před živnostenskými úřady
 • zastoupení v daňových řízeních

Trestní právo a právní zastupování v trestních řízeních

 • komplexní obhajoba v trestních řízeních (včetně konzultací a právních stanovisek)
 • právní pomoc poškozeným (včetně konzultací a právních stanovisek)
 • zastupování poškozených v trestních řízeních a ochrana jejich práv (včetně konzultací a právních stanovisek)

Ceník našich služeb

Odměna za právní služby poskytované advokátní kanceláří je stanovena jedním z těchto způsobů:

 • odměna stanovená hodinovou sazbou v rozmezí 1.000,- Kč plus DPH až 2.000,- Kč plus DPH (podle odborné náročnosti věci a dalších okolností)
 • odměna určená individuálně ad hoc podle časové a odborné náročnosti případu, resp. též s přihlédnutím k míře prospěchu poskytnutých služeb pro klienta (podle výsledku)
 • s dlouhodobými klienty advokátní kanceláře, kteří pravidelně a často využívají služeb kanceláře, odměna určená v paušální měsíční výši
 • výše odměny určená podle právních předpisů, a to vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Spokojení klienti

Náš tým

Mgr. Tomáš Krejčí

Závazkové právo obchodní
Závazkové právo občanské
Právní služby spojené s nemovitostmi
Trestní právo

tomas.krejci@akkrejci.cz

+420 604 549 613

Mgr. Ivana Růžková

Obchodní právo
Rodinné právo
Trestní právo

ivana.ruzkova@akkrejci.cz

+420 605 444 441

Celý tým

Advokáti a spolupracující advokáti

Tomáš Krejčí

tomas.krejci@akkrejci.cz

V roce 1999 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, advokátním koncipientem od roku 1999, advokátem od roku 2003, specializace v oblasti závazkového práva obchodního i občanského a zejména na právní služby spojené s nemovitostmi, včetně developerských projektů apod., smlouvy uzavírané v rámci podnikatelské činnosti, řešení komplexních obchodních vztahů, trestní právo zejména v oblasti majetkové trestné činnosti.

Ivana Růžková

ivana.ruzkova@akkrejci.cz

Vysokoškolské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 2003, advokátním koncipientem od roku 2003, od roku 2006 vykonává advokátní praxi, specializace v oblasti občanského práva, rodinného práva a též trestního práva.

Peter Teniak

peter.teniak@akkrejci.cz

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2008, advokátním koncipientem od roku 2008, advokátem od roku 2012, specializace v oblasti obchodního a občanského práva, zejména v právních službách spojených s nemovitostmi, trestní právo.

Petr Filippi

petr.filippi@akkrejci.cz

Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ukončil v roce 2009, advokátním koncipientem od roku 2010, advokátem od roku 2013, specializace v oblasti trestního práva, přestupkového práva, správního práva a v právních vztazích spojených s uplatňováním pohledávek včetně exekučního práva.

Ivana Kadlecová

ivana.kadlecova@akkrejci.cz

Vysokoškolské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 2007, činnost advokátního koncipienta vykonávala od roku 2007, advokátkou od roku 2010, specializace v oblasti občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva a v právních službách spojených s nemovitostmi, poskytuje právní služby i v rámci samostatné advokátní kanceláře v Novém Městě na Moravě.

Lukáš Rapsa

lukas.rapsa@akkrejci.cz

V roce 2010 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2010 advokátním koncipientem, od roku 2014 vykonává advokátní praxi, specializace v oblasti občanského práva, pracovního práva a též správního správa (zejména stavebního práva).

Jana Vargová

jana.vargova@akkrejci.cz

Vysokoškolské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 2011, od téhož roku byla advokátním koncipientem, od roku 2016 je advokátkou, specializace v oblasti obchodního práva (zejména korporátního práva) a občanského práva.

Advokátní koncipienti

Eva Šplíchalová

eva.splichalova@akkrejci.cz

Vysokoškolské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 2006, následně vykonávala zaměstnání s právním zaměřením, advokátním koncipientem od roku 2014, specializace v oblasti obchodního práva (korporátního práva a závazkového práva) a občanského práva.

Matyáš Semrád

matyas.semrad@akkreci.cz

V roce 2015 absolvoval vysokoškolské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2015 je advokátním koncipientem, specializace v oblasti občanského práva, zejména práva souvisejícího s majetkovými dispozicemi s nemovitostmi.

Další pracovníci advokátní kanceláře

Monika Mazurová

monika.mazurova@akkrejci.cz

Od roku 2010 vykonává administrativní práce v advokátní kanceláři.

Roman Kysela

roman.kysela@akkrejci.cz

 Student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jako právní asistent působí v advokátní kanceláři od roku 2011.

Alena Palečková

alena.paleckova@akkrejci.cz

Studentka 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 vykonává činnost právního asistenta v advokátní kanceláři.

Michal Drobílek

michal.drobilek@akkrejci.cz

Student 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, činnost právního asistenta v advokátní kanceláři vykonává od roku 2014.

Marek Cozl

marek.cozl@akkrejci.cz

Student 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2016 vykonává činnost právního asistenta v advokátní kanceláři.